This photo was taken many years ago, during my participation at the International Symposium on Remote Sensing in Miyazaki city, Japan - ภาพนี้ถ่ายเมื่อหลายปีก่อนที่งานประชุมวิชาการนานาชาติที่เมื่องมียาซากิ ประเทศญี่ปุ่น
 
Briefly about me

 

Live in Pathumthani, Thailand. Undergraduated in Mathematics and Physics. Graduated in Master of Sciences in Computer Sciences, Doctoral degree in Remote Sensing and GIS. More than 15 years of expertise in data processing system development on Linux environment using Computational Sciences and Open Sources for Remote Sensing and Spatial Data Analysis and Visualization. The system analyses huge time-series data and monitor various natural environment and disaster on earth surface that I have interest, e.g wild fire, haze problem, air quality, drought, flooding, ocean surface temperature for studying El Nino phenomenon and global warming, water quality and total suspended sediment, volcano eruption, urban heat island, rice age and rice growth and rice yield estimation for food security, etc. in daily, weekly, monthly or yearly basis. The obtained information will be used as baseline data for other projects and also support sustainable natural resources planning and management. I have visited many countries in Asia for attending conferences, workshop and training courses, conducted research and published scientific papers. I have Also supervise and guide master and doctoral students for research and thesis. Feel free to contact me for technical consultancy and sharing work experiences by e-mail .
   
เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับผมครับ

 

อยู่จังหวัดปทุมธานีครับ จบปริญญาตรีคณิตศาสตร์และฟิซิกส์ ปริญญาโทคอมพิวเตอร์ซายส หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ์ และปริญญาเอกภูมิศาสตร์สารสนเทศหรือจีไอเอสและการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการสำรวจสิ่งแวดล้อมธรรมชาติตรับ มีความเชี่ยวชานมากกว่า 15ปี ในการการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลเชิงพึ้นที่ต่างๆบนลีนุกส์์แบบอัตโนมัติด้วยการเขียนโปรแกรมและประยุกต์ใช้โอเพ่นซอรส์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบtime-seriesหรือข้อมูลจำนวนหลายสิบปีเพื่อวิเคราะห์ คัดแยกข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมบนพื้นโลกและการเกิดของภัยพิบัตธรรมชาติที่มีความสนใจเช่นไฟป่า ปัญหาหมอกควัน คุณภาพอากาศ ภัยแล้ง น้ำท่วม อุณหภูมิพื้นผิวมหาสมุดเพือการศึกษาปรากฏการเอลญีโน่ที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อน การระเบิดของภูเขาไฟ การเกิดเกาะความร้อนของตัวเมือง อายุและช่วงการเติบโตของต้นข้าวในพื้นที่ปลูกข้าว การประเมินผลเก็บเกี่ยวข้าว ๆลๆ ิแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายีเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดการวางแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั้งยืนครับ เคยเดินทางไปทำงานในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแบบระยะสั้นเพื่อร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย จัดฝึกอบรม นอกจากงานวิจัยและพัฒนาแล้วยังให้คำแนะนำนักศึกษาระดับป.โทและเอกในการทำบทวิทยานิพนธ์ด้วยครับ สนใจติดต่อพูดคุยเพื่อคำปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการได้ทางอีเมล ครับผม
   
Find me on Social Network - ตามหาผมได้ในโซเซียลฯครับ
How to find me on the internet? Click here!!
Find out my visitors - มีใครบ้างที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บของผมครับ
   
  top of page
Last update: Apr 11, 2018 09:47:30
Send you comment about this page to webmaster